Privacyverklaring PAN Nederland

Binnen de vereniging Physicians Association for Nutrition-the Netherlands (Kamer van Koophandel 80903916), hierna te noemen PAN Nederland, wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inleiding
In dit document wordt uitgelegd hoe PAN Nederland omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website, de informatie die daarop wordt aangeboden en met betrekking tot uw lidmaatschap van onze vereniging. Hetzelfde geldt voor informatie die wij op een andere manier verstrekken.

Ingangsdatum
De startdatum voor de geldigheid van dit privacybeleid is 1 januari 2021, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. De wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. De vereniging PAN Nederland, gevestigd aan Pampus 30, 1671 RK te Medemblik is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: https://pan-nl.org
E-mail:
Adres: Pampus 30, 1671 RK te Medemblik

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – zover van toepassing – verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Beroep
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld doordat u een contactformulier op de website invult, in correspondentie of telefonisch en/of omdat u lid bent dan wel op een andere wijze bij onze vereniging ben betrokken.

Social media
De website bevat links naar websites van derde partijen, waaronder Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube. Als u op deze links klikt, zal u worden doorgeleid naar de betreffende website. Het is in dat geval mogelijk dat de website van die derde partij cookies plaatst. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van deze derde partijen.

Webinars
Bij de registratie voor een of meer van onze webinars worden uw volledige naam, beroepsgroep en e-mailadres verzameld ten behoeve van de planning, uitvoering en opvolging van de webinars en meer specifieke communicatie.

Registratie voor PAN webinars vindt plaats op een pagina van het Zoom webinar-platform dat voor elk van de webinars is aangemaakt. Elke inzameling of verwerking die hier door Zoom wordt gedaan, valt onder de verantwoordelijkheid van Zoom. Als u meer wilt weten over de aard en omvang van de gegevens die door Zoom worden verwerkt, verwijzen wij naar het privacybeleid van Zoom. Zoom is de verantwoordelijke partij aangaande de wet op de gegevensbescherming voor dat onderdeel. Na deze registratie stuurt Zoom deze informatie door naar PAN om de webinars te vergemakkelijken.

PAN behoudt zich het recht voor de webinars vast te leggen en deze geheel of gedeeltelijk te publiceren of beschikbaar te stellen op haar kanalen en/of kanalen van derden. Door deel te nemen aan het webinar en/of een vraag in te dienen (mondeling of schriftelijk), gaat de deelnemende persoon ermee akkoord dat hij of zij in dit verband duurzaam identificeerbaar is en stemt hij of zij in met de publicatie voor onbepaalde tijd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
PAN Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van uw vraag
 • Het voeren van een ledenadministratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (elke nieuwsbrief bevat een link om eenvoudig uit te schrijven)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Voor historisch, statistische en archiefdoeleinden
 • PAN Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen van de gegevensverwerking
Als u via de website of per e-mail of anderszins informatie aanvraagt geeft u daarbij uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om aan uw vraag te voldoen.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door PAN Nederland is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van PAN Nderland. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van ‘een overeenkomst’ die u als lid en aangeslotene bent aangegaan met PAN Nederland.
 • De grondslag kan ook zijn een wettelijke verplichting of het voldoen aan uw vraag.

Geautomatiseerde besluitvorming
PAN Nederland maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PAN Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens: zo lang als nodig is om aan uw vraag te voldoen
 • Ledenadministratie: zo lang u lid bent van onze vereniging met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn van de (financiële) administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
PAN Nederland deelt persoonsgegevens aan derden uitsluitend na uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van uw vraag aan ons of de uitvoering van een overeenkomst met u. Verder omdat voldaan dient te worden aan een wettelijke verplichting.

Bewerkersovereenkomsten
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PAN Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bij een bezoek aan onze website wordt daarnaast algemene en technisch noodzakelijke en statistische informatie opgeslagen die niet te herleiden is tot een persoon. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PAN Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PAN Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PAN Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via .